Telefon

604 168 489

Zniesienie współwłasności – kiedy można dokonać w drodze wyodrębnienia lokali?

Zniesienie współwłasności – kiedy można dokonać w drodze wyodrębnienia lokali?

Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności, w przypadku budynku, może być utworzenie odrębnych lokali i przyznanie ich na wyłączną własność współwłaścicielom. Wówczas każdy z nich otrzymuje określony lokal mieszkalny w ramach tego samego budynku, lecz utrzymuje się pewien zakres współwłasności, np. grunt pod budynkiem, ściany nośne budynku itd. Dla takiego sposobu zniesienia współwłasności koniecznym jest przy tym spełnienie określonych warunków.

Warunki wyodrębnienia lokali

Podstawowym warunkiem wyodrębnienia lokali jest spełnianie przez nie postulatu samodzielności. Samodzielnym lokalem natomiast jest wydzielona trwałymi ścianami izba (lub zespół izb), przeznaczona do stałego pobytu ludzi, która wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Definicja ta jest dość skomplikowana, ale co do zasady chodzi o to, żeby osoby, które mają korzystać z takiego samodzielnego lokalu, miały możliwość swobodnego dostępu do niego, a korzystanie z takiego lokalu nie może wymagać korzystania z innych lokali. Stwierdzenie samodzielności lokalu następuje w drodze zaświadczenia starosty.

Procedura uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu

Aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu, należy złożyć odpowiedni wniosek do starostwa powiatowego. Wniosek taki powinien zawierać m.in. dokładne dane wnioskodawcy, opis lokalu oraz jego położenie, a także dołączony projekt architektoniczny lokalu. Starosta po przeanalizowaniu dokumentacji oraz przeprowadzeniu ewentualnej wizji lokalnej, wydaje zaświadczenie o samodzielności lokalu lub odmowę wydania takiego zaświadczenia. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do wojewody.

Prace adaptacyjne a wyodrębnienie lokali

W przypadku sądowego zniesienia współwłasności, jeśli dla spełnienia przez lokal przesłanki samodzielności wymagane jest dokonanie prac adaptacyjnych, sąd może wydać postanowienie, w którym uznaje żądanie wyodrębnienia lokalu za uzasadnione oraz upoważnia zainteresowanego do dokonania tychże prac adaptacyjnych. Prace adaptacyjne mogą obejmować m.in. budowę ścian działowych, doprowadzenie mediów czy wykonanie osobnych wejść do poszczególnych lokali.

Umowa o zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie lokali może również nastąpić na mocy umowy zawartej między współwłaścicielami. Taka umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Notariusz, przed sporządzeniem aktu, dokona weryfikacji dokumentów oraz stanu prawnego nieruchomości, aby upewnić się, że możliwe jest wyodrębnienie lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W umowie powinny być szczegółowo określone prawa i obowiązki współwłaścicieli dotyczące wyodrębnionych lokali, a także zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości.

Zniesienie współwłasności w sądzie

Jeśli współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia co do sposobu zniesienia współwłasności, mogą złożyć wniosek o zniesienie współwłasności do sądu. Wniosek taki powinien zawierać m.in. opis nieruchomości, propozycję podziału oraz uzasadnienie żądania. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, może wydać postanowienie o zniesieniu współwłasności poprzez wyodrębnienie lokali i przyznanie ich na wyłączną własność współwłaścicielom. 

Korzyści i wady wyodrębnienia lokali

Wyodrębnienie lokali jako sposób zniesienia współwłasności ma swoje korzyści oraz wady. Do korzyści można zaliczyć możliwość swobodnego dysponowania własnym lokalem, możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub remont lokalu oraz jasne określenie praw i obowiązków poszczególnych współwłaścicieli. Z kolei do wad można zaliczyć konieczność poniesienia kosztów związanych z wyodrębnieniem lokali, ewentualne konflikty między współwłaścicielami dotyczące korzystania z części wspólnych nieruchomości oraz długotrwałość procedury administracyjnej i sądowej.

Znaczenie profesjonalnej pomocy prawnej

Proces wyodrębnienia lokali oraz zniesienia współwłasności jest skomplikowany i wymaga spełnienia szeregu formalności. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, reprezentacji przed organami administracyjnymi oraz w sądzie, a także udzieli porad prawnych na każdym etapie postępowania. Fachowa pomoc prawna może znacząco przyspieszyć proces oraz zminimalizować ryzyko popełnienia błędów formalnych, które mogą skutkować odmową wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu lub przedłużeniem postępowania sądowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym temacie, skontaktuj się z naszą kancelarią pod nr tel. 736 666 545.