Telefon

604 168 489

Zmiana prospektu informacyjnego – co deweloper powinien wiedzieć?

Zmiana prospektu informacyjnego

Wprowadzenie:
Nowa ustawa deweloperska, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku, przyniosła szereg zmian dla branży deweloperskiej. Jednym z kluczowych aspektów, na który deweloperzy muszą zwrócić szczególną uwagę, jest kwestia zmiany prospektu informacyjnego. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, analizując najważniejsze aspekty prawne i praktyczne konsekwencje dla deweloperów.

Czym jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny to dokument zawierający kluczowe informacje o inwestycji deweloperskiej. Zgodnie z nową ustawą, musi on być przekazany potencjalnemu nabywcy przed zawarciem umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej. Dokument ten stanowi podstawowe źródło wiedzy o przedsięwzięciu deweloperskim dla nabywcy.

Kiedy należy zmienić prospekt informacyjny?

Nowa ustawa deweloperska precyzuje, że deweloper jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego w przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie lub w załącznikach do prospektu. Oznacza to, że każda istotna zmiana dotycząca inwestycji powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaktualizowanym prospekcie.

Jakie zmiany wymagają aktualizacji prospektu?

Do zmian wymagających aktualizacji prospektu mogą należeć m.in.:

 • Zmiany w projekcie budowlanym
 • Zmiany w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Zmiany w warunkach finansowania inwestycji
 • Zmiany dotyczące gruntu, na którym realizowana jest inwestycja
 • Zmiany w otoczeniu inwestycji (np. planowane inwestycje w sąsiedztwie)

Procedura zmiany prospektu informacyjnego

Proces zmiany prospektu informacyjnego powinien przebiegać następująco:


a) Identyfikacja zmian wymagających aktualizacji prospektu
b) Przygotowanie nowej wersji prospektu uwzględniającej zmiany
c) Przekazanie zaktualizowanego prospektu nabywcom, którzy już zawarli umowy deweloperskie lub rezerwacyjne
d) Stosowanie nowej wersji prospektu w relacjach z potencjalnymi nowymi nabywcami

Obowiązki informacyjne wobec nabywców

Deweloper ma obowiązek niezwłocznie poinformować nabywcę o zmianie prospektu informacyjnego oraz doręczyć mu zmieniony prospekt. Jest to kluczowe dla zachowania transparentności i budowania zaufania między deweloperem a nabywcą.

Prawo nabywcy do odstąpienia od umowy

Warto pamiętać, że w przypadku istotnych zmian w prospekcie informacyjnym, nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmian. Dotyczy to sytuacji, gdy zmiany wpływają na treść umowy deweloperskiej lub standard wykończenia.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku aktualizacji prospektu

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji prospektu informacyjnego może mieć poważne konsekwencje prawne dla dewelopera, w tym:

 • Ryzyko odstąpienia od umowy przez nabywcę
 • Potencjalne roszczenia odszkodowawcze ze strony nabywców
 • Sankcje administracyjne nakładane przez Prezesa UOKiK

Dobre praktyki w zakresie aktualizacji prospektu

Aby uniknąć problemów związanych z aktualizacją prospektu, deweloperzy powinni:

 • Wdrożyć wewnętrzne procedury monitorowania zmian wymagających aktualizacji prospektu
 • Regularnie przeglądać i weryfikować informacje zawarte w prospekcie
 • Zapewnić sprawną komunikację między działami odpowiedzialnymi za różne aspekty inwestycji
 • Dokumentować proces aktualizacji prospektu i informowania nabywców

Podsumowanie – zmiana prospektu informacyjnego

Zmiana prospektu informacyjnego według nowej ustawy deweloperskiej to istotne zagadnienie, które wymaga szczególnej uwagi ze strony deweloperów. Prawidłowe i terminowe aktualizowanie prospektu nie tylko zapewnia zgodność z przepisami prawa, ale również buduje zaufanie nabywców i minimalizuje ryzyko potencjalnych sporów. Deweloperzy powinni traktować prospekt informacyjny jako żywy dokument, który wymaga stałego monitorowania i aktualizacji w miarę postępu inwestycji.

Pamiętajmy, że transparentność i rzetelność w komunikacji z nabywcami to kluczowe elementy budowania pozytywnego wizerunku dewelopera na konkurencyjnym rynku nieruchomości. Prawidłowe zarządzanie procesem zmiany prospektu informacyjnego może stać się istotnym elementem przewagi konkurencyjnej i budowania długotrwałych relacji z klientami.