Telefon

604 168 489

Spółka z o.o. dla dewelopera – najlepszy wybór

Dlaczego deweloper powinien wybrać spółkę z o.o.?

Wybór formy prawnej dla działalności deweloperskiej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i bezpieczeństwa finansowego przedsięwzięcia. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najczęściej wybieranych form ze względu na liczne korzyści, jakie oferuje.

Cechy spółki z o.o.

1. Ograniczona odpowiedzialność

Jedną z głównych zalet spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Oznacza to, że zasadą jest, że właściciele spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem, a jedynie do wysokości wniesionych wkładów.

Dla dewelopera jest to kluczowe, ponieważ minimalizuje ryzyko utraty osobistego majątku w przypadku niepowodzenia projektu. Oczywiście trzeba się pilnować jeśli spółka popadnie w kłopoty finansowe i w odpowiednim momencie np. złożyć wniosek o upadłość lub rozpocząć proces restrukturyzacji.

2. Elastyczność zarządzania

Spółka z o.o. oferuje dużą elastyczność w zakresie zarządzania. Statut spółki można dostosować do specyfiki i potrzeb prowadzonej działalności. Możliwość powoływania zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej pozwala na skuteczne zarządzanie spółką i nadzór nad jej działalnością.

3. Możliwość pozyskiwania kapitału

Dla deweloperów realizujących duże projekty budowlane, dostęp do kapitału jest kluczowy. Spółka z o.o. umożliwia łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych poprzez emisję udziałów. Możliwość zapraszania nowych wspólników do spółki to dodatkowy sposób na zwiększenie kapitału i podział ryzyka.

4. Przejrzystość i zaufanie

Spółki z o.o. zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości oraz składania sprawozdań finansowych do KRS. Regularne raportowanie i audyty zwiększają przejrzystość działalności spółki, co buduje zaufanie wśród kontrahentów, inwestorów i klientów. Jest to też dobry sposób na trzymanie pewnej dyscypliny finansowej, czyli tworzenie majątku firmowego odseparowanego od majątku prywatnego.

Spółka celowa

Spółka celowa, czyli jednostka powołana do realizacji konkretnego projektu, jest często wykorzystywana w branży deweloperskiej. Jakie korzyści przynosi taka struktura?

Kontrola ryzyka

Spółka celowa pozwala na izolację ryzyka w ramach jednego projektu, co jest szczególnie istotne w branży deweloperskiej. Projekty budowlane często wiążą się z różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak zmiany w regulacjach prawnych, wahania cen materiałów budowlanych czy problemy związane z wykonawcami.

Tworzenie odrębnych spółek celowych dla każdego projektu oznacza, że ewentualne problemy finansowe lub prawne dotyczą tylko tej konkretnej spółki, a nie całej grupy kapitałowej. To ogranicza ryzyko, że trudności w jednym projekcie mogą zagrozić stabilności finansowej całego przedsiębiorstwa.

Dzięki wykorzystaniu spółki celowej, majątek głównej spółki deweloperskiej jest chroniony przed roszczeniami wierzycieli wynikającymi z problemów finansowych konkretnego projektu. To oznacza, że jeżeli spółka celowa napotka trudności, nie wpłynie to bezpośrednio na majątek pozostałych spółek w grupie, ani na główną spółkę. Jest to kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem, szczególnie w przypadku dużych i kosztownych inwestycji budowlanych.

Skupienie na jednym projekcie

Spółka celowa umożliwia skoncentrowanie zasobów i uwagi zarządu na jednym projekcie. Takie podejście zwiększa efektywność zarządzania, umożliwia dokładniejsze monitorowanie postępów prac i lepszą kontrolę kosztów.

Spółka-matka i spółka-córka

Struktura holdingowa, w której spółka z o.o. (spółka-matka) jest właścicielem udziałów w innych spółkach z o.o. (spółkach-córkach), jest często stosowana w dużych grupach kapitałowych. Jakie są jej zalety?

Dywersyfikacja działalności

Spółka-matka może prowadzić różnorodne projekty poprzez swoje spółki-córki. Każda spółka-córka może skupiać się na innym segmencie rynku lub regionie geograficznym, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i zminimalizowanie ryzyka rynkowego.

Ochrona przed ryzykiem

Struktura holdingowa zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed ryzykiem. Problemy finansowe jednej spółki-córki nie wpływają bezpośrednio na inne spółki w grupie ani na spółkę-matkę. Dzięki temu cała grupa kapitałowa jest bardziej odporna na wahania rynkowe i niespodziewane trudności.

Synergia i współpraca

Spółki-córki mogą współpracować ze sobą, dzieląc się zasobami, know-how i doświadczeniem. Taka synergia pozwala na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności całej grupy kapitałowej.

Korzyści podatkowe

Jednym z istotnych atutów struktury holdingowej jest możliwość wypłaty dywidendy w górę struktury bez konieczności płacenia podatku dochodowego*, co miałoby miejsce w przypadku wypłaty dywidendy bezpośrednio do osoby fizycznej. To pozwala na bardziej efektywne zarządzanie środkami finansowymi w ramach grupy kapitałowej.

* Pod warunkiem, że spółka matka-dysponuje co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Dodatkowo, obie spółki muszą mieć siedzibę w Polsce lub w innym kraju UE/EOG.

Podsumowanie

Wybór spółki z o.o. jako formy prawnej dla działalności deweloperskiej przynosi liczne korzyści, w tym ograniczoną odpowiedzialność, elastyczność zarządzania, łatwość pozyskiwania kapitału oraz większą przejrzystość działalności.

Wykorzystanie spółek celowych oraz struktury holdingowej z spółkami-matkami i spółkami-córkami dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i efektywność prowadzenia działalności. Dla każdego dewelopera, który chce skutecznie i bezpiecznie zarządzać swoimi projektami, spółka z o.o. jest optymalnym wyborem.

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące zakładania spółki z o.o., chcesz założyć spółkę lub chcesz skonsultować swoją sytuację prawną, zapraszamy do kontaktu.

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc Ci w każdym aspekcie prowadzenia działalności deweloperskiej: KONTAKT