Telefon

604 168 489

Rachunki powiernicze w świetle nowej ustawy deweloperskiej – co deweloperzy muszą wiedzieć

Często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi nowych regulacji i ich wpływu na rynek deweloperski. Dzisiejsze zagadnienie skupia się na rachunkach powierniczych – kluczowym elemencie nowej ustawy deweloperskiej, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

W tym artykule wyjaśnię, co zmienia się dla deweloperów i jak najlepiej przygotować się do nowych przepisów.

Czym są rachunki powiernicze?

Rachunek powierniczy to mechanizm ochrony finansowej, który ma za zadanie zabezpieczać środki nabywców nieruchomości do momentu realizacji określonych warunków, takich jak zakończenie budowy czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Środki zdeponowane na tego typu kontach są administrowane przez niezależnego powiernika – najczęściej instytucję bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji.

Nowa ustawa deweloperska – kluczowe zmiany

Nowelizacja ustawy deweloperskiej wprowadza znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania rachunków powierniczych. Zmiany te mają na celu zapewnienie większej ochrony prawnej nabywców i wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur dotyczących zarządzania środkami.

  • Zwiększona ochrona środków nabywców: Nowe przepisy nakładają na deweloperów obowiązek przechowywania wpłat od klientów na rachunkach powierniczych aż do spełnienia określonych warunków. To rozwiązanie ma zapobiec ryzyku utraty środków przez nabywców w przypadku problemów finansowych dewelopera.
  • Szczegółowe regulacje dotyczące wypłat: Ustawa szczegółowo określa, kiedy i w jakich okolicznościach deweloper może uzyskać dostęp do środków zgromadzonych na rachunku powierniczym. Zapewnia to większą przejrzystość i kontrolę nad przepływem finansów.
  • Obowiązek informacyjny: Deweloperzy są teraz zobowiązani do regularnego informowania kupujących o postępach w realizacji projektu. Taka transparentność wzmacnia zaufanie pomiędzy stronami transakcji.

Zasady wypłat z rachunków powierniczych

Zgodnie z nową ustawą deweloperską, wypłata środków z rachunku powierniczego na rzecz dewelopera jest ściśle regulowana i może nastąpić tylko po spełnieniu określonych warunków. Wypłaty mogą być dokonywane etapami, zgodnie z postępem prac budowlanych, co jest weryfikowane przez niezależnego rzeczoznawcę budowlanego.

Deweloper musi przedstawić odpowiednie dowody ukończenia poszczególnych etapów inwestycji, aby uzyskać dostęp do środków. Procedura ta ma na celu zapewnienie, że środki nabywców są bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację projektu budowlanego, za który zostały wpłacone.

Wyzwania i jak się do nich przygotować

Wprowadzenie nowych przepisów wymaga od deweloperów dostosowania wewnętrznych procedur oraz nierzadko inwestycji w systemy informatyczne umożliwiające sprawną komunikację z nabywcami i zarządzanie środkami. Kluczowe będzie również nawiązanie współpracy z zaufanymi bankami i innymi instytucjami finansowymi, które oferują zarządzanie rachunkami powierniczymi na wysokim poziomie. Wymaga to starannego przeglądu dostępnych opcji oraz negocjacji warunków współpracy, tak aby były one korzystne zarówno dla dewelopera, jak i przyszłych nabywców nieruchomości.

Współpraca dewelopera z bankiem

W ramach nowej ustawy deweloperskiej, bank pełni funkcję kontrolną nad realizacją inwestycji budowlanej, aby zapewnić bezpieczne wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku powierniczym. Bank zleca niezależnym rzeczoznawcom lub audytorom przeprowadzenie okresowych inspekcji budowy, aby zweryfikować stopień zaawansowania prac zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dewelopera.

Na podstawie tych inspekcji i pozytywnej weryfikacji postępów w realizacji projektu, bank może dokonać wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz dewelopera. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie, że środki nabywców mieszkań są wydawane na rzeczywisty postęp budowy, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji i chroni interesy nabywców.

Komunikacja z nabywcami – klucz do sukcesu

Jednym z najważniejszych aspektów nowych regulacji jest obowiązek informacyjny deweloperów wobec nabywców. Oznacza to konieczność regularnego dostarczania informacji o postępach w realizacji projektu, co wymaga zbudowania skutecznego kanału komunikacji oraz możliwość przeglądania takich dokumentów, jak pozwolenie na budowę.

Transparentność w tym obszarze buduje zaufanie i może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania inwestycją. Deweloperzy powinni więc zastanowić się nad najlepszymi metodami informowania swoich klientów, np. poprzez regularne newslettery lub dedykowaną stronę internetową.

Rachunki powiernicze – kiedy się zakłada?

Zgodnie z nową ustawą deweloperską, rachunek powierniczy powinien zostać założony przez dewelopera najpóźniej w momencie rozpoczęcia sprzedaży nieruchomości w danej inwestycji, co oznacza, że przed zawarciem pierwszej umowy rezerwacyjnej lub przedwstępnej z nabywcą, deweloper musi mieć już utworzony rachunek powierniczy.

Jest to wymóg, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego wpłat dokonywanych przez nabywców mieszkań czy domów od samego początku procesu sprzedaży. Rachunek ten służy gromadzeniu środków od nabywców w sposób bezpieczny, a wypłaty na rzecz dewelopera są możliwe tylko pod określonymi warunkami, co dodatkowo chroni interesy nabywców.

Przegląd i dostosowanie wewnętrznych procedur

Nowe wymogi prawne wymagają od deweloperów dokładnego przeglądu i ewentualnego dostosowania swoich wewnętrznych procedur. Szczególną uwagę należy zwrócić na procesy związane z przyjmowaniem wpłat od nabywców, ich ewidencjonowaniem oraz procedurami wypłaty środków z rachunków powierniczych. Ważne jest, aby te procesy były nie tylko zgodne z prawem, ale także maksymalnie uproszczone i transparentne, co znacznie podniesie poziom zaufania nabywców do dewelopera.

Podsumowanie

Nowa ustawa deweloperska stanowi istotną zmianę w zakresie ochrony praw nabywców, wprowadzając jednocześnie nowe obowiązki dla deweloperów. Rachunki powiernicze stają się niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo transakcji na rynku nieruchomości. Odpowiednie przygotowanie się do tych zmian, zarówno pod kątem organizacyjnym, prawnym, jak i technologicznym, pozwoli deweloperom nie tylko uniknąć potencjalnych problemów, ale również zbudować mocniejszą pozycję rynkową poprzez podniesienie standardów bezpieczeństwa i transparentności.

Jeśli szukacie wsparcia w adaptacji do nowych regulacji lub macie pytania dotyczące rachunków powierniczych, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.