Telefon

604 168 489

Jak napisać prospekt informacyjny?

Jak napisać prospekt informacyjny?

Wypełnianie prospektu informacyjnego jest kluczowym elementem w procesie sprzedaży nieruchomości deweloperskich. Ten dokument, który musi być zgodny z nowymi regulacjami prawnymi, ma na celu zapewnienie pełnej transparentności i ochrony interesów nabywców. W tym artykule przedstawimy, jak poprawnie wypełnić prospekt informacyjny, aby spełniał wszystkie wymogi prawne.

Co to jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny to dokument, który deweloper musi dostarczyć potencjalnemu nabywcy przed zawarciem umowy deweloperskiej. Zawiera on szczegółowe informacje o nieruchomości, inwestycji oraz samym deweloperze. Nowa ustawa deweloperska wprowadza obowiązek aktualizacji tego dokumentu oraz dokładnego przedstawienia wszystkich istotnych informacji, co ma na celu ochronę kupujących przed ryzykiem związanym z zakupem nieruchomości.

Elementy prospektu informacyjnego

Prospekt informacyjny składa się z kilku kluczowych części, które muszą być dokładnie wypełnione:

 1. Informacje o deweloperze: Należy podać pełne dane identyfikacyjne dewelopera, w tym nazwę, siedzibę, numer KRS oraz dane kontaktowe. Ważne jest również przedstawienie informacji o doświadczeniu dewelopera, jego dotychczasowych projektach oraz sytuacji finansowej.
 2. Opis nieruchomości i inwestycji: W tej części prospektu należy szczegółowo opisać lokalizację inwestycji, jej otoczenie, plan zagospodarowania terenu oraz parametry techniczne budynku. Kluczowe jest również przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji oraz planowanych terminów oddania do użytku.
 3. Warunki umowy deweloperskiej: Prospekt musi zawierać informacje na temat warunków umowy deweloperskiej, w tym ceny nieruchomości, warunków płatności, terminów wpłat oraz procedury odbioru nieruchomości przez nabywcę. Deweloper powinien także przedstawić wzór umowy deweloperskiej.
 4. Informacje o rachunku powierniczym: Nowa ustawa deweloperska nakłada obowiązek prowadzenia rachunku powierniczego dla każdej inwestycji. Prospekt musi zawierać informacje o banku prowadzącym rachunek, jego numerze oraz zasadach dokonywania wpłat przez nabywcę.
 5. Pozwolenia i decyzje administracyjne: W prospekcie należy zamieścić informacje o wszystkich uzyskanych pozwoleniach na budowę oraz innych decyzjach administracyjnych, które są niezbędne do realizacji inwestycji.

Zobacz też: Zmiana prospektu informacyjnego – co deweloper powinien wiedzieć?

Jak napisać prospekt informacyjny krok po kroku?

Napisanie prospektu informacyjnego może wydawać się skomplikowane, ale dzięki przestrzeganiu kilku kroków, można to zrobić poprawnie i zgodnie z wymogami prawnymi.

 1. Przygotowanie dokumentów: Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne, dane finansowe oraz informacje o dotychczasowych inwestycjach dewelopera.
 2. Weryfikacja danych: Dokładne sprawdzenie zgromadzonych informacji pod kątem ich zgodności z rzeczywistością oraz aktualności. Wszelkie błędy lub nieścisłości mogą skutkować sankcjami prawnymi.
 3. Wypełnienie formularza: Przystąpienie do wypełniania prospektu informacyjnego, korzystając z przygotowanych dokumentów. Ważne jest, aby każda część formularza była wypełniona rzetelnie i precyzyjnie.
 4. Konsultacja z prawnikiem: Przed złożeniem prospektu, warto skonsultować go z prawnikiem specjalizującym się w prawie deweloperskim. Prawnik pomoże zweryfikować poprawność wypełnienia dokumentu oraz wskaże ewentualne błędy do poprawienia.
 5. Przekazanie prospektu nabywcom: Gotowy prospekt informacyjny należy przekazać potencjalnym nabywcom przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Nabywcy powinni mieć wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z dokumentem i zadawanie pytań.

Korzyści wynikające z poprawnie wypełnionego prospektu informacyjnego

Poprawnie napisany prospekt informacyjny przynosi korzyści zarówno deweloperowi, jak i nabywcy:

 • Transparentność: Nabywcy mają pełen wgląd w sytuację prawną i finansową inwestycji, co pozwala na świadome podjęcie decyzji o zakupie.
 • Bezpieczeństwo: Dzięki dokładnym informacjom zawartym w prospekcie, nabywcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że inwestycja jest dobrze zaplanowana i zabezpieczona prawnie.
 • Wiarygodność dewelopera: Profesjonalnie wypełniony prospekt informacyjny świadczy o rzetelności i wiarygodności dewelopera, co może przyciągnąć więcej klientów.

Zobacz też: Uproszczony prospekt informacyjny – najważniejsze informacje

Źle napisany prospekt informacyjny – konsekwencje

Zgodnie z nową ustawą deweloperską, niewłaściwe wypełnienie prospektu informacyjnego przez dewelopera może mieć poważne konsekwencje. Oto główne punkty:

 1. Kary finansowe: Deweloper może zostać ukarany grzywną za nieprawidłowe lub niekompletne informacje w prospekcie.
 2. Prawo odstąpienia: Nabywca może mieć prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej, jeśli informacje w prospekcie były nieprawdziwe lub niekompletne.
 3. Odpowiedzialność cywilna: Deweloper może być zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez nabywcę w wyniku błędnych informacji.
 4. Odpowiedzialność karna: deweloperowi grozi nie tylko kara grzywny, ale także kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Warto dodać, że w ten sam sposób karane jest również zatajenie prawdziwych danych i informacji.
 5. Utrata zaufania: Nieprawidłowości mogą negatywnie wpłynąć na reputację dewelopera na rynku.

Warto zauważyć, że dokładne konsekwencje mogą zależeć od konkretnej sytuacji i stopnia naruszenia przepisów.

Podsumowanie

Wypełnienie prospektu informacyjnego jest nieodłącznym elementem procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich. Poprawność, rzetelność i kompletność tego dokumentu mają kluczowe znaczenie dla ochrony interesów zarówno dewelopera, jak i nabywcy. Przestrzeganie przepisów prawnych oraz skonsultowanie dokumentu z prawnikiem pozwoli uniknąć potencjalnych problemów i zapewni transparentność całego procesu inwestycyjnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym temacie, skontaktuj się z naszą kancelarią na maila: biuro@slmadwokaci.pl .