Telefon

604 168 489

Czym jest zadanie inwestycyjne według nowej ustawy deweloperskiej?

Rozwój rynku nieruchomości w Polsce napotyka na liczne regulacje prawne, mające na celu ustandaryzowanie działań deweloperskich i zwiększenie ochrony osób kupujących nieruchomości. Jednym z kluczowych pojęć wprowadzonych przez nową ustawę deweloperską jest „zadanie inwestycyjne”. W poniższym artykule przybliżymy, czym dokładnie jest zadanie inwestycyjne i jakie ma znaczenie w kontekście przedsięwzięć deweloperskich.

Zadanie inwestycyjne a przedsięwzięcie deweloperskie

Nowa ustawa deweloperska wprowadza możliwość wyodrębnienia przez dewelopera co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych w ramach jednego przedsięwzięcia deweloperskiego. W praktyce, te zadania inwestycyjne mogą być rozumiane jako „etapy” realizacji całego projektu. Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ nie każda wieloetapowa realizacja musi przybierać formę jednego przedsięwzięcia z wyodrębnionymi zadaniami. Deweloper może zdecydować, że każdy etap będzie stanowił odrębne przedsięwzięcie deweloperskie.

Rozróżnienie zakresów

Kluczowe jest zrozumienie, że zakres zadania inwestycyjnego nie może być identyczny z zakresem całego przedsięwzięcia deweloperskiego. Zadanie inwestycyjne zawsze stanowi jedynie część większego projektu, nie może więc obejmować jego całkowitego zakresu. To rozróżnienie podkreśla podział przedsięwzięcia deweloperskiego na mniejsze, zarządzalne segmenty, które mogą być realizowane etapami.

Kryteria zadań inwestycyjnych

Zgodnie z nową ustawą, zadanie inwestycyjne może obejmować budowę jednego budynku lub kompleksu budynków. Aby grupa budynków mogła być uznana za wspólne zadanie inwestycyjne, muszą być one połączone wspólnym terminem oddania do użytku oraz powiązane funkcjonalnie, na przykład przez bezpośrednie sąsiedztwo lub wspólne elementy infrastruktury. Takie podejście umożliwia kwalifikowanie ich do tej samej kategorii w kontekście całego projektu deweloperskiego.

Znaczenie pozwoleń i regulacji finansowych

Zadanie inwestycyjne może być realizowane na podstawie osobnego pozwolenia na budowę, wydanego zarówno dla całego przedsięwzięcia, jak i dla konkretnego zadania. To zapewnia elastyczność w zarządzaniu projektem i pozwala na lepszą organizację pracy.

Ponadto, ustawa nakłada na deweloperów obowiązek prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla każdego zadania inwestycyjnego oraz sporządzania prospektu informacyjnego. Takie rozwiązania mają na celu zwiększenie przejrzystości finansowej i bezpieczeństwa transakcji na rynku nieruchomości.

Podsumowanie

Zadanie inwestycyjne, jako element nowej ustawy deweloperskiej, wprowadza bardziej szczegółową regulację w zakresie realizacji projektów budowlanych. Poprzez możliwość podziału przedsięwzięć na etapy, ustawodawca dąży do zapewnienia większej klarowności i bezpieczeństwa zarówno dla deweloperów, jak i nabywców nieruchomości.