Telefon

604 168 489

Czy kary umowne powinny mieć jakiś limit?

Najpierw Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można kar umownych naliczać w nieskończoność, a potem zmienił zdanie.

Najnowszym poglądem wynikającym z orzeczenia o sygnaturze III CZP 16/21 jest to, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej bez określenia maksymalnej wysokości tej kary lub bez wskazania końcowego terminu jej naliczania.

SN uzasadnił, że wystarczającym rozwiązaniem chroniącym wykonawcę przed ewentualną nadmiernością kary umownej jest instytucja miarkowania kary umownej.